Zaloguj się

Regulamin

Regulamin określa zasady sprzedaży kosmetyków firmy Paul Sagane Polska oferowanych w sklepie internetowym sklep.paulsagane.pl.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1. Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych w sklepie online jest Paul Sagane Polska Polikarp Saganek działając na podstawie wpisu nr 3066 do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno,. Numer REGON:.011758889, Numer NIP: 123-045-87-43.2. Sprzedaż kosmetyków odbywa się poprzez Internet w formie umowy sprzedaży zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym sklep.paulsagane.pl. zwanym dalej Sklepem lub Sprzedającym.

3. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na naszej stronie.


4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Sklep.paulsagane.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu. Zamówienia są realizowane tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć proces przejścia wszystkich etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem “realizuj zamówienie”. Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail).7. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy składania zamówienia. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do realizacji zamówienia.8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma automatyczną odpowiedź z serwisu sklep.paulsagane.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie. W przypadku awarii systemowych sklep.paulsagane.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.9. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia zamówienia


b) w przypadku zamówień płatnych poprzez system PayU.pl – po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji z systemu PayU.pl


c) w przypadku zamówień płatnych przelewem bezpośrednio na konto sklep.paulsagane.pl po zaksięgowaniu płatności.


W przypadku zamówień z wybraną przez Klienta formą płatności przelewem, brak pojawienia się przelewu w ciągu 14 dni kalendarzowych skutkuje automatycznym anulowaniem przez Sklep tego zamówienia.


10. Czas realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 48 godzin ale maksymalnie może wynosić 14 dni roboczych. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez firmę kurierską lub Pocztę Polską.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy wynikające z winy doręczyciela przesyłki.

11. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają być dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia. W przypadku możliwości dostarczenia pełnej przesyłki w czasie dłuższym niż 14 dni sklep.paulsagane.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).12. W przypadku sprzedaży promocyjnej liczba towarów jest ograniczona i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.13. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu, lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem sklep@paulsagane.pl lub telefonicznie pod numerem 22 756 98 91.14. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.16. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.17. Sklep pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt nadania przesyłki do Klienta, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronie “koszty dostawy”. 18. Sklep może w ramach promocji zmienić koszty dostawy, umieszczając stosowną informację na stronach sklep.paulsagane.pl.19. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 17, wliczony jest w kwotę pobrania.20. Sklep realizuje dostawę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej w zależności od opcji, którą wybrał Klient podczas składania zamówienia.21. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT dołączaną do przesyłki.


22. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem bezpośrednio na konto sklep.paulsagane.pl. lub za pośrednictwem systemu PayU.pl. Bieżące formy płatności określone są na stronie “formy płatności” 23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@paulsagane.pl. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, oraz opisać przedmiot reklamacji oraz żądanie nieodpłatnej naprawy bądź wymiany towaru na nowy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań konsumenta nie później niż w terminie 14 dni.

24. Zgodnie z Ustawą z dnia 02.03.2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny można zrezygnować z zakupionego towaru bez podawania przyczyny w terminie 10 dni od daty odbioru przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy lub adres korespondencyjny. Kolejnym warunkiem rezygnacji jest odesłanie zakupionego towaru w stanie niezmienionym i w nienaruszonym opakowaniu jednostkowym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zakupiony towar należy odesłać na adres Sklepu w terminie maksymalnie 14 dni od dnia złożenia oświadczania o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta należności za zakupiony towar w terminie maksymalnie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki zawierającej produkt w stanie niezmienionym.


25. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: realizacji zamówień, współpracy biznesowej, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) .

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek realizacji zadań wynikających z realizacji zamówienia i współpracy biznesowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może ponosić administrator danych i jakie mogą być ponoszone wobec administratora danych. Ponadto, dane mogą być przetwarzane także dłużej, jeśli wymogi prawne będą do tego zobowiązywały.

Dane udostępnione przez Panią/Pana będą udostępniane innym pomiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych lub podmiot władzy publicznej w celu realizacji obowiązków prawnych.

Na podstawie RODO osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych osobowych 


Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 26. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.27. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.28. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.29. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

30. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Sklep internetowy Shoper.pl